Suomalaiset antoivat ehdotuksia Sydänsairaalalle hoidon kehittämiseksi – tutustu valittuihin kehitysideoihin

Henkilökuntaa monitorointitilassa

Monet yleisöltä saadut kehitysideat tullaan toteuttamaan Sydänsairaalan toiminnassa tämän vuoden aikana ja huomioimaan toiminnan kehittämisessä jatkossa.

Sydänsairaala pyysi yleisöltä ideoita suomalaisen terveydenhuollon kehittämiseksi loppuvuonna 2017. Kehitysehdotuksia tuli yhteensä 131 kappaletta. Kehitysideoissa korostuivat erityisesti sydänsairauksien ennaltaehkäisyn tukeminen, palvelujen helppo saatavuus ja yhteydenottokynnyksen madaltaminen.

Kampanja kehitysideoiden keräämiseksi on osa Sydänsairaalan asiakaslähtöistä toimintatapaa. Kampanjan avulla haluttiin antaa vapaa sana yleisölle ja kerätä käyttökelpoisia ideoita Sydänsairaalan toiminnan kehittämiseksi.

Ideoiden suuri määrä yllätti ja ilahdutti. Yleisesti eniten toivomuksia tuli asioinnin helpottamiseen ja tiedon saamiseen sekä sydänsairauksien ennaltaehkäisyyn liittyvissä asioissa. Tämä kertoo siitä, että ihmiset ovat kiinnostuneita siitä, miten heidän terveyttään hoidetaan.

Sydänsairaalan työryhmä kävi kehitysehdotukset läpi ja valitsi joukosta ne, joiden edistämiseen Sydänsairaala sitoutuu. Osa kehitysehdotuksista otetaan käyttöön Tampereen Sydänsairaalan huhtikuun lopussa avattavissa toimitiloissa ja osa otetaan mukaan Sydänsairaalan toiminnan kehittämisen prosesseihin.

Yhteenveto valituista kehitysideoista sekä käynnissä olevat tai suunnitellut toimenpiteet ideoiden toteuttamiseksi on listattu alla. Ideoiden lähettäjät (suluissa ehdotuksen yhteydessä) ovat antaneet luvan ideansa julkaisuun.

EHDOTUS 1: Lisää tietoa sydänsairauksista

Monissa annetuissa kehitysehdotuksissa toistui toive saada lisää tietoa sydänsairauksista.

Enemmän tietoa oireista (Ossi Utti)

Luentoja sydämen huolenpidosta (Ritva Leino)

Sydänsairaalan hiljattain uudistetuilla nettisivuilla on Tietoa-osio, jota päivitetään ja täydennetään jatkossa säännöllisesti. Sydänsairaala julkaisee lisäksi asiantuntijavideoita ja järjestää yleisöluentoja, joiden avulla jaetaan tietoa sydänoireista ja -sairauksista.

Maksuttomilla yleisöluennoilla on puhumassa Sydänsairaalan asiantuntijat ja niihin on vapaa pääsy. Yleisöluentoja on järjestetty Pirkanmaalla ja Helsingissä ja niitä tullaan tämän vuoden aikana pitämään yhteistyössä myös Etelä-Suomen sydänyhdistysten kanssa. Yleisöluennot lähetetään Facebook-livelähetyksenä sekä taltioidaan ja jaetaan julkisesti, jotta mahdollisimman moni voisi osallistua ja saada sitä kautta tietoa.

EHDOTUS 2: Aktiivinen ote sydänsairauksien ennaltaehkäisyyn

Sydänsairauksien ennaltaehkäisyyn tuli runsaasti kehitysideoita. Positiiviset kannustimet, matala yhteydenottokynnys ja ennaltaehkäisevien neuvojen helppo saatavuus nousivat esille annetuissa ideoissa.

Riskiryhmiä tulisi innostaa kuntoilemaan eikä pelkästään määrätä lääkkeitä. Yhteistyötä voisi harkita paikallisten urheiluseurojen kanssa tai jakaa ”kuntoiluseteleitä”. (Christopher Sarkkinen)

Edistäisin ennaltaehkäisevää työtä, sillä osaan sydänsairauksien riskistä voimme vaikuttaa itse omilla valinnoillamme. Ennaltaehkäisevä toiminta pitäisi tuoda helposti saatavaksi esim. työpaikoille. Siellä voitaisiin järjestää esim. terveydenhoitajan vetämänä hyvinvointipäiviä. Lisäksi pitäisi olla olemassa jokin matalan kynnyksen tapa ottaa yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiselle, jos itse haluaisi tietoa esim. terveellisempien elämäntapojen tai painonpudotuksen kanssa. Terveydenhuollon ammattilaiseen voisi olla yhteydessä vaikka nimettömästi chatissa. (Taru Sarkkinen)

Panostaisin edulliseen matalan kynnyksen ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon. Helposti saavutettaviin paikkoihin (esim. kauppakeskuksiin) voisi sijoittaa pieniä terveysneuvontapisteitä. Nämä toimisivat yhden luukun taktiikalla ja pystyisivät ohjaamaan ihmisiä tarvittaessa eteenpäin. Pisteissä voisi mittauttaa verenpaineen ja verensokerin ja juttelemaan terveydenhuoltoalan ammattilaisen kanssa. Helpottaisi esim. lapsiperheessä kun äiti sairastaa. (Maija Rahkonen)

Sydänsairaala tekee tällä hetkellä yhteistyötä Suomen Aikuisurheiluliiton kanssa osallistumalla SM-kisatapahtumiin sekä toimittamalla vuosittain pari asiantuntija-artikkelia liiton lehteen. Lisäksi halutaan jakaa tietoutta ja neuvoja siitä, miten sydänsairauksia voidaan elämäntapavalinnoilla ehkäistä.

Matalan kynnyksen yhteydenottoon ja palveluiden helppoon saatavuuteen Sydänsairaala on varta vasten kehittänyt Lähikardiologia-konseptin. Lähikardiologian ideana on se, että sydänsairauksien erikoislääkäri eli kardiologi löytyisi mahdollisimman läheltä ihmisiä.

Sydänpiirit ja -yhdistykset ovat tärkeitä kumppaneita joiden kanssa Sydänsairaala tekee yhteistyössä neuvontaa ja tarjoaa vertaistukea sekä keskusteluapua sydänsairauksiin liittyvissä asioissa. Sydänsairaala kehittää ja tiivistää tätä yhteistyötä entisestään. Hämeenmaan Sydänpiiri ry muuttaa Sydänsairaalan uusiin sairaalatiloihin Tampereella toukokuussa 2018. Muuton myötä erikoissairaanhoidon yksikkö ja potilasjärjestö toimivat samoissa tiloissa ensimmäistä kertaa Suomessa.

EHDOTUS 3: Uudet teknologiat käyttöön ja yhteydenotto helpommaksi

Erään ehdotuksen mukaan vastaanottotilat ja niissä vietetty aika tulisi käyttää paremmin hyödyksi sydänsairauksiin liittyvän tiedon jakamisessa.

Lääkärien/hoitajien vastaanotoille odottajien odotusajat ennaltaehkäisevään työhön hyötykäyttöön, esim. näyttöihin infovideoita, omatestejä odotusauloihin jne. Voisi hyödyntää myös esim. kiinteitä tabletteja tms. näihin. (Tiina Naskali)

Huhtikuun 2018 lopusta lähtien uusissa tiloissa toimivaan Tampereen Sydänsairaalaan on tulossa tabletit ja infonäytöt. Tablettien ja infonäyttöjen tarkoituksena on lisätä potilaskäynnin vuorovaikutteisuutta ja asiakasviestinnän mahdollisuuksia. Näitä voidaan käyttää myös yleisön ehdottamaan käyttöön.

Kehitysideoissa toistui myös internetin hyödyntäminen ja yhteydenoton helpottaminen esimerkiksi chatin kautta.

Nettipalvelu, jossa lääkäreiltä tai sairaanhoitajilta voisi kysyä mieltä askarruttavia asioita. Nettipalvelussa potilaalle vastattaisi tuntien sisällä ja tähän vastaukseen kuuluisi tieto siitä, kannattaako asialle varata lääkäriaikaa. (Silja Suomalainen)

Netti- tai puhelinpalvelu kerran viikossa, jotta voisi kardiologilta kysellä ja saada vastauksia mieltä askarruttaviin sydänoireisiin. (Leena Nousiainen)

Chättilääkäri/-hoitaja, jonka juttusille pääsee netissä vaikka ajanvarauksellakin nettipankkitunnuksilla yms tunnistautumalla. (Jonna Vainio)

Sydänsairaala kehittää parhaillaan puhelinpalveluaan ja internetsivuille tulevaa chat-toimintoa. Tavoitteena on ottaa molemmat käyttöön vuoden 2018 aikana. Toisaalta toivottiin, että omaseurantaan löytyisi helpotusta vaikkapa puhelinsovelluksesta.

Jouduin mittaamaan ja toimittamaan verenpainetietojani lääkärille jaksoittaisesti. Mittaaminen on ok, mutta kirjaaminen ja muistaminen oli mielestäni vaivalloista. Lähetin ne itselleni tekstarilla ja kirjasin verenpainekorttiin. Jos tätä saisi helpotettua, että saisi vaikka mobiilisovellukseen ne kirjattua. Seuraava askel olisi tietysti se, että mobiili hoitaa myös lähettämisen lääkärille mutta itse kaipasin ensi vaiheessa apua muistiinpanoihin ja sitten vaikka muistutusta, että muistaa mittauksen. (Katri Palokangas)

Sydänsairaala panostaa vahvasti digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Sydänsairaalassa on meneillään sähköisen asiointipalvelun esiselvitys. Esiselvityksellä muun muassa varmistetaan, että toteutettavat sähköiset palvelut ovat käyttäjälähtöisiä ja vastaavat potilaiden todellisuus tarpeisiin.

EHDOTUS 4: Enemmän yhteistyötä ja säännöllistä osaamisen kehittämistä

Yhteistyön lisääminen ja jatkuva osaamisen päivittäminen nähtiin keskeisenä osana terveydenhuollon kehittämistä.

Sydänsairaalan sivuosastojen perustaminen kaikkiin keskussairaaloihin ja yhteistyökumppanuutta. Koulutusta ja osaamista koko henkilökunnalle säännöllisesti. (Sirpa Laitamäki)

Yksi tärkeä Sydänsairaalan yhteiskunnallisista tehtävistä on ylläpitää korkeatasoista sydänsairauksien hoitamisen osaamista Suomessa. Tampereen Sydänsairaala toimii jo opetus- ja tutkimussairaalana. Lisäksi lähikardiologia-palvelua ja sujuvan hoitopolun mallia kehitetään ja laajennetaan jatkuvasti sote-keskusten ja keskussairaaloiden kanssa.

Aktiivinen kehitystyö jatkuu Sydänsairaalassa

Vuoden 2017 lopussa tehty kampanja terveydenhuollon kehitysideoiden keräämiseksi on yksi osa Sydänsairaalan aktiivista kehitystyötä, joka tähtää sujuvan hoitopolun parantamiseen ja sydänsairauksien entistä parempaan hoitoon.

Sydänsairaala kiittää lämpimästi kaikkia kehitysideoita lähettäneitä. Kaikkien vastanneiden kesken arvottiin aktiivisuusrannekkeita ja palkinnon voittaneisiin henkilöihin on otettu yhteyttä henkilökohtaisesti.

Tampereen uusi Sydänsairaala aukeaa huhtikuun lopulla

Piirroshahmoja muuttolaatikoiden kanssa

Tampereen Sydänsairaala muuttaa uusiin tiloihin osoitteeseen Ensitie 4, Tampere. Poliklinikat aloittavat toimintansa uusissa tiloissa 25.4.2018. Muu toiminta, kuten toimenpiteet ja leikkaukset, siirtyvät uusiin tiloihin 26.4.2018 alkaen. Yksityisvastaanotot aloittavat uusissa tiloissa vapun jälkeen 2.5.2018.

Sydänsairaalan uudisrakennus on ensimmäinen Tays etupihahankkeessa valmistuneista kohteista. Uudisrakennuksen lisäksi etupihalla otetaan käyttöön maanalainen pysäköintihalli, joka aukeaa 2.5.2018. Pysäköintihallista on käynti suoraan hissillä Sydänsairaalaan.

Uuden sairaalan tilat ja laitteet edustavat kansainvälistä huippua mahdollistaen entistä paremman hoitokokemuksen. Uusien tilojen suunnittelun lähtökohtana on ollut hoitoprosessien sujuvuus sekä potilaiden ja heidän läheistensä kokonaisvaltainen huomioiminen. Sydänpotilaiden saama palvelu paranee entisestään, kun Hämeenmaan Sydänpiiri ry aloittaa rakennuksen ensimmäisen kerroksessa. Tavoitteena on tarjota potilaalle kaikki sydänhoitoon liittyvät palvelut sairaalan tarjoamasta hoidosta sydänpotilaan arjessa selviytymiseen helposti samasta paikasta.
Sydänsairaalassa hoidetaan julkisen ja yksityisen sektorin potilaita, jotka tarvitsevat kardiologista tai sydän- ja rintaelinkirurgista hoitoa. Väestön ikääntymisestä johtuen sydänsairauksiin liittyvien hoitojen tarpeen arvioidaan kasvavan jatkossa.

Kartta sairaala-alueesta:

Lähestyminen:

 

Laatumittarit avoimesti vertailtavissa

 

Sydänsairaalan hoitoonpääsyajat ja hoidon laatumittarit avoimesti vertailtavissa

Tarjoamalla tietoa hoitoonpääsyajoista ja hoidon laadusta Sydänsairaala haluaa helpottaa potilaan hoitopaikan valintaa.

Sydänsairaala julkaisee ja päivittää tietoa keskimääräisistä hoitoonpääsyajoista sivuillaan. Hoitoonpääsyaika tarkoittaa ensimmäistä käyntiä lähetteen saapumisesta. Tiedon avoimuuden tarkoituksena on helpottaa hoitopaikan valintaa ja kehittää asiakaslähtöistä hoitopolkua.

Nopeasti hoitoon Sydänsairaalassa

Hoitoonpääsyaikoja voi tarkastella Sydänsairaalan sivuilla sekä toimenpiteen mukaan että toimipisteittäin. Helsingin Sydänsairaalassa julkisen sektorin potilas pääsee esimerkiksi varjoainekuvaukseen keskimäärin 16 päivässä ja Hämeenlinnan Sydänsairaalassa esimerkiksi varjoainekuvaukseen ja tahdistinasennukseen 25 päivässä. Tampereen Sydänsairaalassa sepelvaltimoiden ohitusleikkaukseen pääsee keskimäärin noin 24 päivässä ja läppäleikkaukseen 37 päivässä (tilanne joulukuulta 2017).

”Sydänsairaala haluaa olla asiakkailleen ykkösvaihtoehto, kun on kyse laadukkaasta hoidosta ja nopeasta hoitoonpääsystä. Tarjoamalla tietoa hoidon laadusta ja hoitoonpääsyajoista helpotamme potilaan hoitopaikan valintaa ja pyrimme kehittämään sydänpotilaan hoitopolkua yhä asiakaslähtöisemmäksi”, kertoo Tays Sydänsairaalan toimitusjohtaja ja johtava lääkäri Kari Niemelä.

Sydänsairaala mittaa ja kehittää hoidon laatua jatkuvasti

Sydänsairaala julkaisee myös hoidon laatua mittaavia tuloksia. Hoidon laatua mitataan muun muassa onnistuneiden tutkimusten ja hoitojen osuudella, joka tarkoittaa hoitotoimenpidettä sekä siihen liittyvää osastohoitojaksoa, joiden aikana ei ole ilmennyt vakavia komplikaatioita.

Vuonna 2017 Sydänsairaalassa toteutui 8 191 erikoisalahoitojaksoa ja 37 365 hoitopäivää. Esimerkiksi kiireettömien sepelvaltimoiden varjoainekuvausten määrä oli 2 408, joista onnistuneiden hoitojen osuus 99,96 %. Tampereella onnistuneiden hoitojen osuus oli 99,93 % (n = 1384) ja Helsingissä (n = 650) ja Hämeenlinnassa (n = 374) 100,00 %.

Tutustu myös Sydänsairaalan asiakastyytyväisyystuloksiin ja potilastarinoihin.