Opinnäytetyö: Etätyön toteutuminen, työhyvinvointi ja etäjohtaminen Sydänsairaalassa

Kyltti Sydänsairaalan rakennuksen seinässä

Sosiaali- ja terveysalalla etätyön tekeminen on lisääntynyt viime vuosina ja kokemukset etätyöstä ovat pääosin myönteisiä.

Myös Sydänsairaalassa erityisesti fysioterapeuttien ja hoitajien etätyömahdollisuuksia tulisi lisätä, todetaan Tays Sydänsairaalan sairaanhoitajien Reija Keskisen ja Laura Pennasen opinnäytetyössä (sosiaali- ja terveysalan johtamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto).

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa etätyön toteutumista, etätyöntekijöiden työhyvinvointia ja etäjohtamista Sydänsairaalassa. Tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa Sydänsairaalalle etätyön ja etäjohtamisen nykytilanteesta sekä esittää kehittämistoimenpiteitä.

Opinnäytetyö toteutettiin määrällisenä tutkimuksena, jonka kysely lähetettiin sähköisesti Sydänsairaalan jokaisella paikkakunnalla etätyötä tekevälle henkilöstölle ja ylimmälle johdolle.

Tutkimustulosten mukaan etätyö toteutuu Sydänsairaalassa pääasiallisesti hyvin. Enemmän etätyötä tekevät ottavat paremmin huomioon etätyöhön liittyvät ergonomiset työasennot ja -välineet sekä viestintävälineiden käytön. He myös suunnittelevat etätyöpäiviänsä säännöllisemmin. Vastaajat kokivat positiivisia vaikutuksia etätyöstä, ja etätyön koettiin tukevan työhyvinvointia sekä lisäävän työssä jaksamista. Etätyöntekijät haluavat jatkaa etätyön tekemistä tulevaisuudessakin. Esihenkilöiden kannattaa kannustaa ja rohkaista työntekijöitä etätyöpäivien tekemiseen.

Lue lisää opinnäytetyöstä Tampereen ammattikorkeakoulun sivuilta