array(1) { [0]=> string(6) "mobile" }

Potilaan oikeudet ja potilasasiamies

Potilaan oikeudet

Tavoitteemme on hoitaa ja kohdella potilaitamme aina mahdollisimman hyvin. Joskus kuitenkin voi tapahtua virheitä, potilas saattaa olla tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun tai on syytä epäillä jopa hoitovirhettä. Potilaalla on aina mahdollisuus tehdä valitus hoitaneeseen sairaalaan.

Ensin on hyvä keskustella asiasta hoitaneen lääkärin tai hoitohenkilökunnan kanssa. Useimmat asiat voidaan selvittää nopeimmin siellä, missä ne ovat tapahtuneet. Mikäli asia ei selviä tai asiasta halutaan tehdä muistutus, kantelu tai potilasvahinkoilmoitus, voit ottaa yhteyttä Sydänsairaalan potilasasiamieheen. Yhteydenottaja voi olla myös omainen.

Potilasasiamies

Potilasasiamiehen tehtävänä on tarvittaessa neuvoa ja avustaa, jos et ole tyytyväinen saamaasi hoitoon tai kohteluun.

Sydänsairaalan potilasasiamies auttaa potilaita ongelmien selvittämisessä. Hän myös neuvoo ja tarvittaessa avustaa muistutuksen, kantelun tai Potilasvakuutuskeskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen teossa.

Potilasasiamies ei voi ottaa kantaa lääketieteellisiin hoitopäätöksiin tai siihen, onko hoidon aikana tapahtunut hoitovahinko.

Yhteystiedot:
Potilasasiamies Tiina Heinonen, puh. 03 311 69239

Muistutus ja kantelu

Muistutuksen voi tehdä joko vapaamuotoisesti tai siihen erikseen tarkoitetulla lomakkeella, jonka Sydänsairaalan potilasasiamies pyydettäessä lähettää. Ylilääkäri antaa asiaan kirjallisen ratkaisun, josta käyvät ilmi mahdolliset muistutuksen johdosta toteutettavat toimenpiteet. Annetusta ratkaisusta ei voi valittaa.

Mikäli haluat tai olet tyytymätön muistutuksen ratkaisuun, voit kannella asiasta terveydenhuoltoa valvoville viranomaisille, kuten oman alueesi aluehallintovirastoon tai sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastooon (Valvira). Potilasasiamies antaa tarvittaessa lisätietoa muistutukseen ja kanteluun liittyvissä asioissa.

Valvira: lisätietoja muistutuksesta ja kantelusta

Potilasvahinkoilmoitus

Potilasvahingosta voi tehdä ilmoituksen Potilasvakuutuskeskukseen. Vahinkoilmoituslomakkeita saat potilasasiamieheltä tai potilasvakuutuskeskuksen verkkosivuilta.

Potilasvakuutuskeskus

Potilasvakuutus korvaa henkilövahingon, joka on tapahtunut sairaanhoidon yhteydessä. Henkilövahingolla tarkoitetaan sairautta, vammaa tai muuta terveydentilan tilapäistä tai pysyvää heikentymistä tai kuolemaa. Korvausta on haettava kolmen (3) vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu sai tietää vahingosta tai hänen olisi pitänyt tietää siitä.

Lääkevahinkoilmoitus

Lääkevahinkovakuutus korvaa Suomessa myydyistä tai kulutukseen luovutetuista lääkkeistä käyttäjille aiheutuneita yllättäviä haittavaikutuksia. Lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta, vammaa tai niihin rinnastettavaa vakavaa psyykkistä sairautta, jonka lääke on saattanut aiheuttaa.

Tarvittaessa potilas voi tehdä lääkevahinkoilmoituksen Lääkevahinkokeskukseen. Potilasasiamies auttaa tarvittaessa lomakkeen täyttämisessä.

Lääkevahinkovakuutus

Potilasasiakirjat

Sinulla on yleensä oikeus tietää, mitä sinua koskevia tietoja on potilasasiakirjoissa. Jos tiedoissa on virheitä, sinulla on oikeus pyytää korjaamaan ne. Sinua hoitavalla henkilökunnalla on oikeus katsoa potilasasiakirjojasi.

Tarkastus- ja oikausupyynnön tekeminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä (Tays Sydänsairaala, Tays Hatanpää, Tays Valkeakoski)

Potilasasiakirjat Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä (Hämeenlinnan ja Riihimäen Sydänsairaalat)

Hyödyllisiä linkkejä

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (17.8.1992/785)