Potilaan oikeudet ja potilasasiamies

Potilaan oikeudet

Tavoitteemme on hoitaa ja kohdella potilaitamme mahdollisimman hyvin. Potilas voi kuitenkin olla tyytymätön saamaansa hoitoon. Potilaalla on aina mahdollisuus tehdä valitus häntä hoitaneeseen sairaalaan.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista määrittelee potilaan oikeudet terveydenhoidossa ja sairaanhoidossa. Potilaan oikeuksia ovat muun muassa:

 • Sinulla on oikeus päästä kiireettömään hoitoon hoitotakuun mukaisessa ajassa. Sinulla on myös oikeus päästä kiireelliseen hoitoon nopeasti.
 • Sinua pitää kohdella ja hoitaa hyvin. Sinun ja hoitoon osallistuvien pitää olla yhtä mieltä hoidosta.
 • Sinulla on oikeus saada tietoa terveydentilastasi, hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista.
 • Voit tarkistaa omat potilaskertomuksesi ja tarvittaessa pyytää niihin oikaisua.
 • Terveystietojesi on pysyttävä salassa.
 • Voit kieltäytyä hoidosta. Voit myös ilmaista hoitotahtosi, ja sitä pitää noudattaa.
 • Lääkärin ja hoitajien pitää kertoa asiat niin, että ymmärrät ne. Jos sinulla ja henkilökunnalla ei ole yhteistä kieltä, sinulle on järjestettävä tulkki, jos se on mahdollista.

Sinua ei saa syrjiä terveyspalveluissa

 • asuinpaikan vuoksi
 • iän perusteella
 • terveydentilan perusteella
 • vammaisuuden vuoksi
 • muun syyn perusteella.

Potilasasiamies

Potilasasiamies neuvoo ja avustaa tarvittaessa, jos et ole tyytyväinen saamaasi hoitoon tai kohteluun. Ensin on hyvä keskustella asiasta hoitaneen lääkärin tai hoitohenkilökunnan kanssa. Useimmat asiat voidaan selvittää nopeimmin siellä, missä ne ovat tapahtuneet. Potilasasiamieheen voi ottaa yhteyttä myös omainen.

Sydänsairaalan potilasasiamies neuvoo ja tarvittaessa avustaa muistutuksen, kantelun tai potilasvahinkoilmoituksen teossa.

Potilasasiamies on puolueeton ja vaitiolovelvollinen. Potilasasiamies ei tee päätöksiä, eikä ota kantaa lääketieteellisesti perusteltuihin ratkaisuihin. Palvelu on potilaalle maksuton.

Yhteystiedot:
Puhelin: 03 311 69239 tai 050 346 0994
Sähköposti: SydansairaalaPotilasasiamies@sydansairaala.fi

Muistutus ja kantelu

Muistutuksen voi tehdä joko vapaamuotoisesti tai siihen erikseen tarkoitetulla lomakkeella, jonka Sydänsairaalan potilasasiamies pyydettäessä lähettää.

Voit myös itse tulostaa muistutuslomakkeen (pdf-tiedosto):

Ylilääkäri antaa asiaan kirjallisen ratkaisun, josta käyvät ilmi mahdolliset muistutuksen johdosta toteutettavat toimenpiteet. Annetusta ratkaisusta ei voi valittaa.

Mikäli haluat tai olet tyytymätön muistutuksen ratkaisuun, voit kannella asiasta terveydenhuoltoa valvoville viranomaisille, kuten oman alueesi aluehallintovirastoon tai sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastooon (Valvira). Potilasasiamies antaa tarvittaessa lisätietoa muistutukseen ja kanteluun liittyvissä asioissa.

Valvira: lisätietoja muistutuksesta ja kantelusta

Potilasvahinkoilmoitus

Potilasvahingosta voi tehdä ilmoituksen Potilasvakuutuskeskukseen. Vahinkoilmoituslomakkeita saat potilasasiamieheltä tai potilasvakuutuskeskuksen verkkosivuilta.

Potilasvakuutuskeskus

Potilasvakuutus korvaa henkilövahingon, joka on tapahtunut sairaanhoidon yhteydessä. Henkilövahingolla tarkoitetaan sairautta, vammaa tai muuta terveydentilan tilapäistä tai pysyvää heikentymistä tai kuolemaa. Korvausta on haettava kolmen (3) vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu sai tietää vahingosta tai hänen olisi pitänyt tietää siitä.

Lääkevahinkoilmoitus

Lääkevahinkovakuutus korvaa Suomessa myydyistä tai kulutukseen luovutetuista lääkkeistä käyttäjille aiheutuneita yllättäviä haittavaikutuksia. Lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta, vammaa tai niihin rinnastettavaa vakavaa psyykkistä sairautta, jonka lääke on saattanut aiheuttaa.

Tarvittaessa potilas voi tehdä lääkevahinkoilmoituksen Lääkevahinkokeskukseen. Potilasasiamies auttaa tarvittaessa lomakkeen täyttämisessä.

Lääkevahinkovakuutus

Potilasasiakirjat

Sinulla on yleensä oikeus tietää, mitä sinua koskevia tietoja on potilasasiakirjoissa. Jos tiedoissa on virheitä, sinulla on oikeus pyytää korjaamaan ne. Sinua hoitavalla henkilökunnalla on oikeus katsoa potilasasiakirjojasi.

Tarkastus- ja oikaisupyynnön tekeminen Pirkanmaan hyvinvointialueella (Tays Sydänsairaala, Tays Hatanpää, Tays Valkeakoski)

Potilastiedot ja -asiakirjat Keski-Suomen hyvinvointialueella (Sydänsairaala Nova)

Potilasasiakirjat Kanta-Hämeen hyvinvointialueella (Hämeenlinnan ja Riihimäen Sydänsairaalat)

Hyödyllisiä linkkejä

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (17.8.1992/785)