array(1) { [0]=> string(6) "mobile" }

Potilaan oikeudet

Potilaan oikeudet

Tavoitteemme on hoitaa ja kohdella potilaitamme aina mahdollisimman hyvin. Joskus kuitenkin voi tapahtua virheitä ja potilas saattaa olla tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun tai on syytä epäillä jopa hoitovirhettä. Tällaisissa tilanteissa potilaalla on aina mahdollisuus tehdä valitus hoitaneeseen sairaalaan.

Ensin on hyvä keskustella asiasta hoitaneen lääkärin tai hoitohenkilökunnan kanssa. Useimmat asiat voidaan selvittää nopeimmin siellä, missä ne ovat tapahtuneet. Mikäli asia ei selviä tai asiasta halutaan tehdä muistutus, kantelu tai potilasvahinkoilmoitus, voitte ottaa yhteyttä Sydänsairaalan omaan potilasasiamieheen. Yhteydenottaja voi olla myös omainen.

Potilasasiamies on potilasta varten

Potilasasiamiehen tehtävänä on tarvittaessa neuvoa ja avustaa, jos ette ole tyytyväinen saamaanne hoitoon tai kohteluun.

Sydänsairaalan potilasasiamies auttaa potilaita ongelmien selvittämisessä. Hän myös neuvoo ja tarvittaessa avustaa muistutuksen, kantelun tai Potilasvakuutuskeskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen teossa.

Potilasasiamies ei voi kuitenkaan ottaa kantaa lääketieteellisiin hoitopäätöksiin eikä myöskään siihen, onko hoidon aikana tapahtunut hoitovahinko.

Sydänsairaalan potilasasiamies
Tiina Heinonen
Puh. 03 311 69239

Muistutus ja kantelu

Muistutuksen voi tehdä joko vapaamuotoisesti tai siihen erikseen tarkoitetulla lomakkeella, jonka Sydänsairaalan potilasasiamies pyydettäessä lähettää. Ylilääkäri antaa asiaan kirjallisen ratkaisun, josta käyvät ilmi mahdolliset muistutuksen johdosta toteutettavat toimenpiteet. Annetusta ratkaisusta ei voi valittaa.

Mikäli haluatte tai olette tyytymätön muistutuksen ratkaisuun, voitte kannella asiasta terveydenhuoltoa valvoville viranomaisille, kuten oman alueenne aluehallintovirastoon tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastooon (Valvira). Potilasasiamiehet antavat tarvittaessa lisää tietoa muistutukseen ja kanteluun liittyvissä asioissa.

Potilasvahinkoilmoitus

Potilasvahingosta voi tehdä ilmoituksen Potilasvakuutuskeskukseen. Vahinkoilmoituslomakkeita saatte potilasasiamieheltä tai potilasvakuutuskeskuksen sivuilta. Potilasvakuutus korvaa henkilövahingon, joka on tapahtunut sairaanhoidon yhteydessä. Henkilövahingolla tarkoitetaan sairautta, vammaa tai muuta terveydentilan tilapäistä tai pysyvää heikentymistä tai kuolemaa. Korvausta on haettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu sai tietää vahingosta tai hänen olisi pitänyt tietää siitä.

Lääkevahinkoilmoitus

Lääkevahinkovakuutus korvaa Suomessa myydyistä tai kulutukseen luovutetuista lääkkeistä käyttäjille aiheutuneita yllättäviä haittavaikutuksia. Lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta, vammaa tai niihin rinnastettavaa vakavaa psyykkistä sairautta, jonka lääke on saattanut aiheuttaa. Tarvittaessa potilas voi tehdä lääkevahinkoilmoituksen Lääkevahinkokeskukseen. Potilasasiamiehet auttavat tarvittaessa lomakkeen täyttämisessä.

Potilasasiakirjat

Sinulla on yleensä oikeus tietää, millaisia sinua koskevia tietoja potilasasiakirjoissa on. Jos tiedoissa on virheitä, sinulla on oikeus pyytää korjaamaan ne. Sinua hoitavalla henkilökunnalla on oikeus katsoa potilasasiakirjojasi.

Tarkastus- ja oikausupyynnön tekeminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä (Tays Sydänsairaala, Tays Hatanpää, Tays Valkeakoski)

Potilasasiakirjat Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä (Hämeenlinnan ja Riihimäen Sydänsairaalat)

Hyödyllisiä linkkejä

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (17.8.1992/785).

Lisätietoja kantelusta

Potilasvakuutuskeskus

Lääkevahinkovakuutus