Hjärtsvikt

Vad är hjärtsvikt och hur känner man igen den?

Med hjärtsvikt avses ett funktionsfel i hjärtat där hjärtat inte klarar av att pumpa blod tillräckligt effektivt till vävnaderna. Vid normal funktion fylls och töms hjärtat utan problem, hjärtklaffarna fungerar normalt och hjärtat får blod och syre från kransartärerna. Hjärtsvikt är egentligen ingen separat sjukdom utan ett resultat av något fel som försämrar hjärtats funktion.

De vanligaste sjukdomarna som orsakar hjärtsvikt är högt blodtryck och kranskärlssjukdom. Om hjärtats funktion försvagas blir patienten lättare andfådd och trött vid ansträngning och i liggande ställning kan man känna en tryckande känsla. Vätskebelastningen i kroppen orsakar svullnad särskilt i de nedre extremiteterna. Hjärtsvikten kan börja eller förvärras snabbt till exempel då hjärtmuskeln skadas av en hjärtattack. Akut hjärtsvikt kräver sjukhusvård.

Hur undersöks och behandlas hjärtsvikt?

Hjärtsvikt kan inte konstateras med ett enstaka test. Diagnosställningen förutsätter symptom som är förenliga med hjärtsvikt, avvikande kliniska fynd som konstaterats av läkare och förekomsten av sjukdom som orsakar hjärtsvikt. En ultraljudsundersökning av hjärtat har en central ställning vid diagnostiken. Med ultraljudsundersökning kan man förutom att säkerställa diagnosen också utreda hjärtsviktens mekanism.

Behandlingen av hjärtsvikt innefattar hälsosamma levnadsvanor, motion i relation till prestationsförmågan och symptomen, läkemedelsbehandling och ingrepp. Vid läkemedelsbehandling behövs både prognosförbättrande och symptombehandlande läkemedel. Faktorer som orsakar hjärtsvikt, såsom kranskärlsförträngningar, högt blodtryck eller klaffel, ska alltid behandlas om möjligt. Vid svår hjärtsvikt kan en pacemaker i särskilda situationer få hjärtat att dra ihop sig effektivare. Patientens självuppföljning och engagemang i läkemedelsbehandlingen samt goda anvisningar och iakttagande av dem är centrala delar av behandlingen.

Vilka är de vanligaste riskfaktorerna vid hjärtsvikt?

Det finns alltid en orsak bakom hjärtsvikt. De vanligaste orsakerna är kranskärlsförträngningar som förhindrar blod- och syretillförseln till hjärtmuskeln, högt blodtryck vilket överanstränger hjärtat, förträngningar och blödningar i hjärtklaffarna samt strukturella fel och sjukdomar i hjärtmuskeln såsom dilaterande kardiomyopati som utvidgar hjärtmuskeln. Många allmänt hälsoskadliga levnadsvanor, såsom för hög saltkonsumtion, övervikt, för lite motion och rökning, innebär på grund av de sjukdomar som de orsakar även ökad risk för hjärtsvikt. Ibland kan ett fel i hjärtmuskeln vara ärftligt. Även en mycket stor och långvarig alkoholkonsumtion kan ensamt leda till hjärtmuskelskada och hjärtsvikt.

När bör jag uppsöka läkare?

Vid misstanke om hjärtsvikt behövs alltid ytterligare undersökningar. Hjärtsvikt är sällsynt hos medelålders personer, men de symptom som den orsakar, såsom trötthet, svaghet, andnöd och svullnad är å andra sidan vanliga även hos friska personer. Hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom vars prognos och symptom kan förbättras med kompetent vård. Därför är det viktigt att identifiera sjukdomen i ett tidigt skede.

Hjärtsjukhuset är verksam vid fem olika orter. Bakom följande länkar ser du vilka tjänster vi erbjuder ortvis. Till Hjärtsjukhuset kan du komma, oavsett ort i Finland, genom att använda dig av valfriheten.