Patientens rättigheter

Patientens rättigheter

Vår målsättning är att vårda och behandla våra patienter alltid så gott som möjligt. Ibland kan det ändå ske misstag och patienten kan vara missnöjd med sin vård eller behandling, eller det finns skäl att misstänka till och med ett vårdmisstag. I dessa situationer har patienten alltid möjlighet att framföra klagomål till det vårdande sjukhuset.

Först är det bra att diskutera saken med den vårdansvariga läkaren eller med vårdpersonalen. De flesta saker kan skötas snabbast där de har inträffat. I fall ärendet inte utreds eller man vill göra en påminnelse, klagomål eller patientskadeanmälan, ska man vara i kontakt med Hjärtsjukhusets egna patientombudsman. Kontaktpersonen kan också vara en anhörig.

Patientombudsmannen finns till för patienten

Patientombudsmannens uppgift är att vid behov ge råd och hjälpa i fall ni inte är nöjda med den vård eller behandling ni fått.

Hjärtsjukhusets patientombudsman hjälper patienter genom att utreda problem. Patientombudsmannen ger också råd och vid behov hjälper med påminnelsen, klagomål eller anmälan om patientskada som görs till Patientförsäkringscentralen.

Patientombudsmannen kan ändå inte ta ställning till medicinska vårdbeslut eller heller till det om det skett ett vårdmisstag under vården.

Hjärtsjukhusets patientombudsman

Tiina Heinonen
Tel. 03 311 69 239

Påminnelse och klagomål

En påminnelse kan göras antingen i fri form eller genom en specifik blankett som sänds av Hjärtsjukhusets patientombudsman vid förfrågning. Överläkaren ger en skriftlig lösning där det kommer fram eventuella åtgärder som berättigas av påminnelsen – den givna lösningen kan inte överklagas.

I fall ni vill, eller är missnöjd med lösningen för påminnelsen, kan ni föra klagomålet vidare till den ansvariga övervakande hälsovårdsmyndigheten, som er egna regionförvaltningsbyrå eller till tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). Patientombudsmännen ger vid behov mera information gällande påminnelsen och klagomål som förfarandesätt.

Anmälan om patientskada

Anmälan om patientskada kan göras till Patientförsäkringscentralen. Skadeanmälningsblanketter fås av patientombudsmannen eller från Patientförsäkringscentralens webbsidor.

Patientförsäkringen täcker personskadan som har hänt i samband med sjukvården. Med personskada menas en sjukdom, handikapp eller annan tillfällig eller permanent förvärring av hälsoskicket eller döden. Skadestånd måste ansökas om inom tre år från det när den skadestånds berättigade fick veta om skadan eller borde ha vetat om den.

Anmälan för läkemedelsskada

Läkemedelsskadeförsäkringen ersätter överraskande skadeverkningar som uppstått från mediciner sålda i eller som överlåtits för konsumtion i Finland. Med en läkemedelsskada menas en kroppslig sjukdom, handikapp eller en allvarlig psykisk sjukdom som är relaterad till dem, som en medicin har kunnat orsaka. Vid behov kan patienten göra en anmälan för läkemedelsskada till Läkemedelsskadeförsäkringen. Patientombudsmännen hjälper med ifyllningen av blanketten vid behov.

Inspektionsrätt av patientuppgifter

Dina patientuppgifter är sekretessbelagda. Var och en har rätt att veta ifall det finns uppgifter om honom/henne i registret, och ifall det finns uppgifter har man rätt att granska dem. Inspektionsrätten är personlig. Uppgifterna får endast skaffas av, ses av eller överlåtas till de personer som deltar i din vård eller i uppgifter i anknytning till din vård.

Nyttiga länkar

Lag om patientens ställning och rättigheter (17.8.1992/785)

Missnöje med vården (Valvira)

Patientförsäkringscentralen

Läkemedelsskadeförsäkringen