Vård av klaffel och medfödda hjärtsjukdomar

Vad är hjärtats klaffsjukdom?

Hjärtats klaffsjukdom orsakar vanligen ansträngd andnöd och biljud. Klaffen kan vara medfött defekt eller defekt under tidens gång. Förträngningen förorsakas av klaffens dystrofi eller förkalkning som leder till att klaffen inte öppnas tillräckligt och orsakar hinder av blodflödet. Å andra sidan kan klaffen också läcka, ofta på grund av ett strukturellt fel och därmed återvänder blodet tillbaka från en läckande klaff. På grund av detta jobbar hjärtat hårdare för att få till stånd tillräcklig blodcirkulation. Ett kroniskt ansträngt klaffel orsakar en skadlig utvidgning av hjärtrum och möjliga rytmstörningar. De mest förekommande klaffsjukdomarna är aortaklaffens förträngning och mitralisklaffens läckage.

När används operation som behandlingsåtgärd för hjärtklaffarna?

Målsättningen med klaffoperationen är att stoppa hjärtats överansträngning. På det här sättet läks och förhöjs hjärtats prestations- och funktionsförmåga och livskvaliteten förbättras. En patient med svåra symptom är en kandidat för operationsvård. Å andra sidan kan också en symptomfri hjärtpatient, med nedsatt pumpförmåga eller utvidgad kammare, opereras preventivt innan symptom eller obotliga skador uppstår i hjärtat. Före operationen behövs vanligtvis ultraljudsundersökning genom matstrupen. För äldre patienter görs ofta också kranskärlens angiografi.

Klaffoperation görs oftast genom ett snitt i bröstkorgen med hjälp av hjärt-lungmaskin. Det finns också tekniker där operationen utförs genom en delvis öppnad bröstkorg eller flanksnitt. En del av speciellt aortaklaffens förträngningar kan behandlas via katetern genom ljumskens blodkärl. Således tar patientens eget hjärta hand om blodcirkulationen också under klaffinstallationen. Läkaren bedömer det mest lämpliga och säkra operationsalternativet för patienten och ger samtidigt behövlig information.

Klafförträngningar samt läckage av aortaklaffen behandlas oftast genom att ersätta den egna klaffen med en biologisk eller mekanisk klaffprotes. Bioklaffen är tillverkad av nötkreaturens hjärtsäck eller av grisens aortaklaff. Efter installeringen av bioklaffen används läkemedel för förtunnande av blodet i regel 3 månader, i fall inte andra orsaker kräver dess fortsättning.

En mekanisk klaffprotes förutsätter bestående läkemedel för förtunnande av blodet. Valet av klaffprotesen påverkas av patientens ålder samt egen önskan. I operationen av en läckande mitralisklaff försöker man reparera den egna klaffen. I fall klaffen ersätts av en protes, kvarstår valet mellan en biologisk och mekanisk klaffprotes.

Finns det risker med operationen?

Som med all kirurgi, finns det också vissa komplikationsrisker med hjärtkirurgin. I planeringen av operationen tas patientens andra sjukdomar och ålder i beaktande. Riskerna diskuteras alltid med patienten innan vårdbeslutet. Utgångspunkten är att nyttan överskrider den möjliga risken som patienten utsätts för i samband med operationsvården.

Hur fortsätter livet efter operationen?

En vård som getts i tid är den bästa garantin för en god livskvalitet efter operationen. Vården i Hjärtsjukhuset varar ca 4–6 dygn efter klaffoperationen – fortsättningsvården är lika lång. Återhämtning och sjukledighet av personer i arbetsför ålder varar generellt 2–3 månader. Sjukledighetens längd och återvändning till jobbet beror på arbetsbelastningen och framsteg i rehabiliteringen. Patientens arbetsförmåga granskas vid kontrollen efter sjukledigheten. Klaffsjukdomen måste även – i början – efter operationen följas med ultraljudsundersökning.