array(0) { }

Avgifter för remisspatienter

I fall du kommer till Hjärtsjukhusets vård med remiss från en läkare, betalar du poliklinik- och dagvårdsavgiften enligt den normala offentliga prissättningen.

Poliklinikavgift 41,20 euro/mottagningsbesök*
Dagvårdsavgift 47,90 euro/vårddygn*

*) Avgifterna är i enlighet med lagarna och förordningarna inom social- och hälsovården för patientavgifter. Behandlingarna eller operationerna genererar inte övriga avgifter.

Under kalenderåret för kundkostnader inom den offentliga hälsovården justeras en årlig övre gräns, dvs. ett betalningstak som år 2019 är 683 €.

Kunden är ansvarig för att ta hand om uppföljningen av betalningarna och att föra vidare informationen från en vårdplats till en annan.

Frikort

När du har totalt 683 euro i fakturor som omfattas av ditt avgiftstak kan du ansöka om ett frikort.

Frikortet gäller till utgången av samma kalenderår. Under frikortets giltighetstid debiteras du inte inom poliklinikbesök och dagkirurgi. Läs mera: Avgiftstak för hälso- och sjukvården

Minskning eller avbokning av avgiften

Vi granskar avgiften när din betalningsförmåga eller omständigheter har ändrats väsentligt. Vi efterskänker avgiften eller minskar den om avgiften äventyrar din uppehälle. En minskning eller annullering av kundavgiften kan ansökas med en ansökan om betalningsundantag. Ansökan måste göras inom 30 dagar efter fakturadatumet.

Mer information finns i servicenummer 03 311 69288.

Reseersättningar

FPA betalar (oftast enligt det mest förmånliga resesättet) ersättning för resor till sjukhus eller rehabilitering.

Läs mer (FPA)

Sjukdagspenning

Mer info gällande sjuktidens socialförsäkring fås från avdelningens socialarbetare samt bl.a. från FPA och fackförbundens arbetslöshetskassa.

Läs mer (FPA)

Hemtjänster som stöd för återhämtningen

Hemtjänsterna som ordnas av kommunen inköps på begäran, och ytterligare hemtjänster erbjuds av många privata tjänsteproducenter och föreningar. Vid behov kan ni vara i kontakt med avdelningens socialarbetare eller även direkt med tjänsteproducenten.

Läkemedelskostnader

Läs mer (FPA)