array(0) { }

Avgifter för remisspatienter

I fall du kommer till Hjärtsjukhusets vård med remiss från en läkare, betalar du poliklinik- och dagvårdsavgiften enligt den normala offentliga prissättningen.

Poliklinikavgift 41,20 euro/mottagningsbesök*
Dagvårdsavgift 47,90 euro/vårddygn*

*) Avgifterna är i enlighet med lagarna och förordningarna inom social- och hälsovården för patientavgifter. Behandlingarna eller operationerna genererar inte övriga avgifter.

Under kalenderåret för kundkostnader inom den offentliga hälsovården justeras en årlig övre gräns, dvs. ett betalningstak som år 2019 är 683 €.

Kunden är ansvarig för att ta hand om uppföljningen av betalningarna och att föra vidare informationen från en vårdplats till en annan.

Reseersättningar

FPA betalar (oftast enligt det mest förmånliga resesättet) ersättning för resor till sjukhus eller rehabilitering.

Läs mer (FPA)

Sjukdagspenning

Mer info gällande sjuktidens socialförsäkring fås från avdelningens socialarbetare samt bl.a. från FPA och fackförbundens arbetslöshetskassa.

Läs mer (FPA)

Hemtjänster som stöd för återhämtningen

Hemtjänsterna som ordnas av kommunen inköps på begäran, och ytterligare hemtjänster erbjuds av många privata tjänsteproducenter och föreningar. Vid behov kan ni vara i kontakt med avdelningens socialarbetare eller även direkt med tjänsteproducenten.

Läkemedelskostnader

Läs mer (FPA)