Sydänsairaalan Sydänsalkku-palvelun käyttöehdot

1. Käyttöehtojen soveltaminen

Sydänsairaala Sydänsalkku -palvelun käyttäminen edellyttää, että käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan tässä kuvattuja palvelun käyttöehtoja.

2. Palvelun tarjoaja ja sovelluksen valmistaja

Palvelun tarjoaa TAYS Sydänkeskus Oy, www.sydansairaala.fi.

Sovelluksen valmistaja on Open TeleHealth APs, Toldbogade 8, 1. 8000 Aarhus C, Tanska.

3. Sydänsairaala Sydänsalkku -palvelun tarkoitus ja sisältö

Sydänsairaala Sydänsalkku -palvelussa (jatkossa ”Sydänsalkku”) käyttäjä voi vastata päivittäisiin terveydentilaa koskeviin kyselyihin, ilmoittaa mittaustuloksia, lukea hoitoonsa liittyviä ohjeita ja olla yhteydessä Sydänsairaalaan. Sydänsalkku sisältää käyttäjälle kohdennettua hoitoon liittyvää tietoa. Sydänsalkku-sovelluksessa esitettävien tietojen oikeellisuutta ja käytettävyyttä tarkistetaan jatkuvasti.

Käyttäjän Sydänsalkussa lähettämät hoitoon liittyvät viestit, kyselyvastaukset ja mittaustiedot ovat vain Sydänsairaalan ammattihenkilöiden saatavilla. Ammattihenkilöt voivat seurata, miten käyttäjä vastaa terveydentilaa koskeviin kyselyin ja mittauksiin. Jos asia on tärkeä tai kiireellinen, tulee käyttäjän kuitenkin aina olla puhelimitse yhteydessä hoitavaan yksikköön.

Sydänsalkku-palveluun liittyvän hoidon yhteydessä ammattihenkilö voi käsitellä käyttäjän Sydänsalkussa antamia tietoja ja tallentaa niitä edelleen erilliseen potilastietojärjestelmään. Sydänsalkun kautta käyttäjälle välitetään sekä yleisluonteisia että henkilökohtaisia hoitoon liittyviä ohjeita, joita muutoin voitaisiin toimittaa esimerkiksi puhelimitse tai kirjeitse.

Mikäli käyttäjä epäilee, että Sydänsalkussa annetut ohjeet ovat vääriä tai soveltumattomia, on käyttäjän välittömästi otettava yhteyttä hoitavaan yksikköön.

Sydänsalkussa lähetetään käyttäjälle muistutusviestejä. Muistutusviestejä lähetetään kyselyihin ja mittauksiin liittyen, ammattihenkilöiden lähettämistä viesteistä ja hoitoon liittyvistä ohjeista. Sydänsalkun ilmoitukset voi estää mobiililaitteen asetuksista.

4. Käyttäjän vastuu Sydänsairaala Sydänsalkku -palvelun käytöstä

Sydänsalkku on tarkoitettu käyttäjän omahoidon tueksi. Sen tavoitteena on ohjata päivittäistä omahoitoa. Käyttäjä on kuitenkin yksinomaisessa vastuussa terveydestään, kun hän käyttää Sydänsalkkua. Kun käyttäjä tekee itse terveydentilaansa koskevia päätöksiä, hänen on perustettava ne omaan harkintaansa.

Käyttäjä vastaa Sydänsalkkuun antamiensa ja lisäämiensä tietojen oikeellisuudesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa myös siitä, ettei hän lähetä Sydänsalkussa mitään lainvastaista tai muutoin epäasiallista aineistoa. Käyttäjä pyrkii kaikin kohtuullisin keinoin varmistamaan, ettei lähetetty aineisto sisällä haittaohjelmia tai ole muulla tavoin vahingollista. Sydänsalkussa voidaan myös välittää tietoa kolmansien osapuolten palveluista tai linkkejä tällaisiin palveluihin.

5. Oikeus Sydänsairaala Sydänsalkku -palvelun käyttöön

Ainoastaan Sydänsalkkuun rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus käyttää Sydänsalkussa olevaa käyttäjätiliään.

Käyttäjällä on aina yksinomainen vastuu Sydänsalkun käytöstä näiden käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjän tulee ilmoittaa välittömästi palveluntarjoajalle, mikäli hän epäilee, että Sydänsalkkua käytetään hänen puolestaan vastoin hänen valtuutustaan tai näiden käyttöehtojen vastaisesti.

6. Henkilötietojen käsittely

Sydänsairaala Sydänsalkku -palvelun rekisterinpitäjä on pirkanmaalaisille potilaille Pirkanmaan hyvinvointialue, keskisuomalaisille potilaille Keski-Suomen hyvinvointialue ja kantahämäläisille potilaille Kanta-Hämeen hyvinvointialue.

Käyttäjien henkilötietoja käsitellessään hyvinvointialueet noudattavat voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä, kuten EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR 2016/678) ja tietosuojalakia (1050/2018) sekä hyvää tiedonkäsittelytapaa. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen ja henkilötietojen käsittely Sydänsairaala Sydänsalkku -palvelussa on kuvattu hyvinvointialueiden tietosuojaselosteissa:

Pirkanmaan hyvinvointialueen sähköisten palveluiden tietosuojaseloste (linkki pirha.fi-sivulle)

Keski-Suomen hyvinvointialueen henkilötietojen käsittely (linkki hyvaks.fi-sivulle)

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen henkilötietojen käsittely (linkki omahame.fi-sivulle)

7. Tietoturva

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että mobiilisovellusten käyttäminen sisältää tietoturvaan liittyviä riskejä. Käyttäjä vastaa omien laitteidensa, järjestelmiensä, tunnustensa ja toimintansa asian mukaisesta tietoturvasta. Sydänsalkku toimii internetissä ja sitä käytetään mobiilisovelluksella. Sydänsalkku -mobiilisovelluksen tuetut käyttöjärjestelmät ovat Android ja iOS. Käyttäjä on yksinomaisessa vastuussa siitä, että hänellä on Sydänsalkku-mobiilisovelluksen käyttöön soveltuva mobiililaite.

Sydänsalkun käyttö on vapaaehtoista. Sydänsalkku otetaan käyttöön vahvasti tunnistautumalla.

8. Tekijänoikeus

Sydänsalkun sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeudella suojattuja. Kaikki Sydänsalkkuun liittyvät tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat palvelun tarjoajalle ja sovelluksen valmistajalle. Sydänsalkussa olevan aineiston kopioiminen, tulostaminen, levittäminen, muuttaminen ja kaikenlainen muu kaupallinen hyödyntäminen ilman lupaa on kielletty. Sydänsalkun käyttäjä saa kuitenkin tulostaa ja tallentaa Sydänsalkussa olevaa aineistoa omaan yksityiseen käyttöönsä.

9. Palvelun tarjoajan ja sovelluksen valmistajan vastuut ja velvollisuudet

Palvelun tarjoaja ja sovelluksen valmistaja eivät takaa Sydänsalkun keskeytymätöntä tai virheetöntä toimintaa. Sydänsalkkuun tehdään säännöllistä testausta toimintahäiriöiden estämiseksi. Palvelun tarjoajalla ja sovelluksen valmistajalla on oikeus keskeyttää Sydänsalkun toiminta esimerkiksi välttämättömien huoltotoimenpiteiden ajaksi.

Palvelun tarjoaja ja sovelluksen valmistaja eivät vastaa millään tavalla Sydänsalkun tai sen toimintahäiriöiden käyttäjälle aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai kustannuksista. Palvelun tarjoajalla ja sovelluksen valmistajalla on oikeus kehittää Sydänsalkkua, sen toimintaa, käytettävyyttä ja saavutettavuutta. Sovelluksen valmistaja ei vastaa millään tavalla Sydänsalkun käyttäjän hoidollisista asioista. Hoidollisissa asioissa käyttäjän tulee olla yhteydessä hoitavaan Sydänsairaalan yksikköön.

10. Sydänsairaala Sydänsalkku -palvelun käytön lopettaminen

Sydänsairaala Sydänsalkku -mobiilisovelluksen poistaminen mobiililaitteelta ei poista käyttäjän tietoja Sydänsalkku -palvelusta, vaan käyttäjän tulee olla lisäksi yhteydessä rekisterinpitäjään tai palvelun tarjoajaan ja pyytää tietojen poistamista. Mobiilisovelluksen valmistaja tekee palveluntarjoajan pyynnöstä lopullisen tietojen poiston.

11. Muita ehtoja

Palvelun tarjoajalla on oikeus oman harkintansa mukaan muuttaa näiden käyttöehtojen sisältöä tarpeen vaatiessa. Käyttäjän tulee hyväksyä päivitetyt käyttöehdot jatkaakseen Sydänsalkun käyttöä. Jos käyttäjä ei hyväksy päivitettyjä käyttöehtoja, käyttäjä ei voi jatkaa Sydänsalkun käyttöä.

Näihin sopimusehtoihin ja Sydänsalkkuun sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei saavuteta yksimielisyyttä, ratkaistaan erimielisyydet Pirkanmaan käräjäoikeudessa.