Sydänsanastoa

Lääkäreitä käytävällä

A

A. femoralis, Arteria femoralis
Reisivaltimo

A. radialis, Arteria radialis
Värttinävaltimo

ACE-estäjät
Reniini-angiotensiinijärjestelmää estävä lääkeaineryhmä, jota käytetään sydämen vajaatoiminnan ja verenpainetaudin hoidossa

ACS
Äkillinen sepelvaltimokohtaus, akuutti koronaaritautisyndrooma

AMI
Sydäninfarkti

Anamneesi
Esitiedot

Angina pectoris, AP
Sepelvaltimoiden ahtautumisesta johtuva, rasitukseen liittyvä rintakipu, joka menee ohi lepäämällä

Angiografia
Varjoainekuvaus

Anteriorinen
Etuseinän alueella sijaitseva

Antikoagulantti
Veren hyytymistä estävä lääkeaine

Apikaalinen
Sydämen kärjessä sijaitseva

Arteria, A.
Valtimo

Arteria coronaria sinistra
Vasen sepelvaltimo

Arteria coronaria dextra
Oikea sepelvaltimo

ASA
Asetyylisalisyylihappo, asperiini

Ateroskleroosi
Verisuonten kalkkeutuminen, joka on hidas vuosien aikana etenevä prosessi. Ateroskleroosi ahtauttaa sepelvaltimoita, alaraajojen valtimoita ja aivovaltimoita. Tilanteen etenemistä kiihdyttävät mm. korkea veren kolesterolipitoisuus, tupakointi ja kohonnut verenpaine.

Auskultaatio
Sydämen ja keuhkojen kuuntelu stetoskoopilla

B

Beetasalpaajat
Lääkeaineryhmä, joka estää sympaattisen hermoston vaikutuksia eri kudoksissa. Beetasalpaajia käytetään verenpaineen, rytmihäiriöiden ja sepelvaltimotaudin hoidossa. Beetasalpaaja alentaa pulssia

C

CABG
Coronary Artery Bybass Grafting, Koronaari ohitusleikkaus

CCU
Coronary Care Unit, Sydänvalvontaosasto

Circulatio
Verenkierto eli sirkulaatio

Cor
Sydän

CTO
Cronic Total Occlusion, krooninen totaalitukos. Sepelvaltimon totaalitukoksen hoito katetriteitse

Culprit leesio
Sydäninfarktin aiheuttanut suonimuutos

D

Diastolinen
Alapaine, lepopaine

Distaalinen
Kaukana keskustasta sijaitseva, etäisempi

Diureetit
Lääkeaineryhmä, joka lisää virtsaneritystä. Diureetteja käytetään verenpaineen ja sydänsairauden hoidossa

DM
lat. Diabetes Mellitus; Diabetes

Dyskinesia
Liikehäiriö

Dyslipidemia
Häiriö rasva-aineenvaihdunnassa

Dyspnea
Hengenahdistus

E

Echo
Kaikukuvaus, ultraääni

EF, ejektiofraktio
Suure, joka mittaa sydämen pumppauskykyä (yleensä 55–70 %)

EKG
Elektrokardiogrammi; Sydänfilmi

Eksentrinen
Erilainen, epätavallinen, tavallisuudesta poikkeava

Elektiivinen
Ennakoitu, ennalta sovittu

Endokardium
Sydämen sisäkalvo

Epikriisi
Loppuarvio, sairauskertomus

F

FA, flimmeri
Eteisvärinä

Femoralis
Reisi

Flatteri, Flutteri
Eteislepatus

G

Glukoosirasituskoe
Sokerirasituskoe

Grafti
Siirrännäinen

H

HA
Hypertonia Arterialis; Verenpainetauti

HDL
High Density Lipoprotein, ”hyvä” kolesteroli

Holter
Sydämen rytmin vuorokausirekisteröinti. Voidaan käyttää rytmihäiriöitä etsittäessä ja myös oireiden ja rytmin yhteyden tutkimisessa.

Hyperkolesterolemia
Korkea veren kolesterolipitoisuus

Hypertensio
Kohonnut verenpaine

Hypertonia
Korkea verenpaine

Hypertrofia
Liikakasvu

Hypokinesia
Lihaksen vajaatoiminta

I

ICD
Rytmihäiriötahdistin

INAP
Instable Angina Pectoris, Epävakaa rintakipu

Instabiili
Epävakaa, epästabiili

infarkti
Kudoskuolio

Inferiorinen
Alapuolella oleva

Iskeeminen
Hapenpuutteesta johtuva

IVUS
Intravascular Ultrasound, Suonen sisäinen ultraääni

K

Kaikututkimus
Sydämen tarkastelu ultraäänen avulla

Kammiovärinä
Vakava rytmihäiriö, joka aiheuttaa sydämen pumppaustoiminnan pysähtymisen. Kammiovärinässä sydämen kammiot toimivat nopeasti ja täysin epäsäännöllisesti.

Kapillaari
Hiussuoni

Kalsiumsalpaaja
Sydänlääke, joka alentaa verenpainetta

Kardiogeeninen
Sydänperäinen

Klopidogreeli
Sydänlääke, estää verihyytymiä

KOL
Kolesteroli, kokonaiskolesteroli

Kollateraali
Yhdyssuoni

Konservatiivinen hoito
Säästävillä ja rajoitetuilla menetelmillä annettu hoito (esim. lääkehoito). Usein muu kuin leikkaus-/toimenpidehoito

Koronaari
Sepelvaltimo

Koronaariangiografia
Sepelvaltimoiden varjoainekuvaus

Koronaaritauti
Sepelvaltimotauti

Krooninen
Pitkäaikainen, toistuva

L

LAD
Left Anterior Descending, Vasen eteenlaskeva sepelvaltimo

Lateraalinen
Sivulla oleva, esim. sydämen sivuseinämän alueella oleva

LBBB
Left Bundle Branch Block, Vasemman puolen haarakatkos, sydämen sähköinen johtumishäiriö

LCA, LM
Left Coronary Artery, Left main, Vasemman sepelvaltimon päärunko

LCX
Left Circumflex, Vasen kiertävä sepelvaltimo

LD
Left Diagonal, vasen poikkihaara

LDL
Low Density Lipoprotein, ”paha” kolesteroli

LOM
Left Obtuse Marginal, Vasemman kiertävän sepelvaltimon eli LCX:n haarasuoni, vasen reunahaara

LV
Sydämen vasen kammio

LVH
Vasemman kammion liikakasvu

LV-kine
Varjoainekoe, joka kuvaa sydämen vasemman kammion liikkuvuutta

M

MBO
Metabolinen oireyhtymä. Sokeri- ja rasva-aineenvaihduntahäiriö, jolle ominaista mm. insuliinin tehottomuus (insuliiniresistenssi), keskivartalolihavuus ja taipumus verenpaineen nousuun sekä verensokerin kohoamiseen

MCC
Morbus Coronaries Cordis, Sepelvaltimotauti

Mitraaliläppä
Hiippaläppä, bikuspidaaliläppä, Vasen eteis-kammioläppä

Myocardium
Sydämen lihaskudos

N

Nitroglyseridi
”Nitro” on sydänlääke, joka laajentaa verisuonia ja näin helpottaa rintakipua.

NSTEMI
Sydäninfarkti, jossa EKG:n perusteella suoni ei ole kokonaan tukossa

NYHA I–IV
Sydänpotilaan suorituskykyluokitus

O

Obesiteetti
Ylipainoisuus

P

Perfuusiotutkimus
Radioaktiivisella aineella tehtävä tutkimus, jossa arvioidaan sydänlihaksen verenkierron riittävyyttä.

PCI
Percutanous Coronary Interventio, sepelvaltimo- eli koronaarisuonen pallolaajennus

Pericardium
Sydänpussi

Plakki
Suonen sisäpinnalla oleva kertymä, joka heikentää verenkiertoa

POBA
Plain Old Balloon Angioplasty, Pallolaajennus ilman stenttiä

Primaaripreventio
Sairauksien torjuntakeinot ennen taudin ilmentymistä (esim. taudin syiden poisto) tai terveyden lisäämiseen yleisesti tähtäävät toimet (esim. terveyskasvatus ja -tarkastukset)

Pseudoaneurysma
Valtimopiston seurauksena valtimon seinämään syntyvä pullistuma. Pullistuma paranee useimmiten itsekseen, mutta joskus pullistuma vaatii toimenpiteen sulkeutuakseen.

R

RAM
Right Acute Marginal, Oikea marginaalihaara

RCA
Right Coronary Artery, Oikea sepelvaltimo

Restenoosi
Suonen ahtautuminen uudelleen

Revaskularisaatio
Verenkierron palauttaminen

Rotablator
Sepelvaltimon poraus

RPD
Right Posterior Descendens, Oikean sepelvaltimon taakselaskeva haara

RPL
Right Posterolateral, Oikea takaseinähaara

RR
Verenpaine

RV
Right Ventricular, Oikean kammion haara

S

Sekundaaripreventio
Toimet, joilla pyritään estämään hyvin varhaisessa ja usein oireettomassa vaiheessa (esim. seulontatutkimuksen avulla) todettua tautia kehittymästä edelleen

Statiinit
Tärkein kolesterolilääkeryhmä, estävät kolesterolin syntyä maksassa

Stenoosi
Ahtauma

STEMI
Sydäninfarkti, jossa suoni on tukossa

Stentti
Verkkoputki; putkimainen metalliverkko, joka asetetaan potilaan sepelvaltimoon pallolaajennuksen yhteydessä pitämään suoni auki. Verkkoputkessa voi olla myös lääkeainetta, jolloin puhutaan lääkeainestentistä.

Syanoosi
Ihon sinerrys

Synkopee
Pyörtyminen, äkillinen tajunnanmenetys

T

Takykardia
Sydämen tiheälyöntisyys

THX
Keuhkokuva, thorax-röntgenkuva

TNT, TNI
Troponiinit; Sydänlihasvalkuaisaine, käytetään sydänlihasvaurion merkkiaineena

Trikuspidaaliläppä
Valva atriovebtricularis dextra, oikea eteis-kammioläppä

TTE
Transthorakaalinen Echo; Ultraäänitutkimus, joka tehdään rintakehän päältä

U

UAP
Unstable Angina Pectoris, Epävakaa rintakipu

V

Varfariini
Hyytymien estolääke (esim. Marevan)

Veena
Laskimo

Ö

Ödeema
Turvotus, jota aiheuttaa epätavallisen runsas nesteen kertyminen elimistöön. Nesteen kertymistä aiheuttaa mm. sydämen vajaatoiminta.