Remisspatienter

Med remiss till den offentliga sektorns hälsovård

Du har möjligheten att komma till Hjärtsjukhusets undersökningar och vård av specialistläkare genom remiss från en hälsocentrals-, arbetshälsovårds-, sjukhus- eller privatläkare. Patienter från den offentliga sektorn betalar endast poliklinik- och vårddagsavgiften.

Remiss fås av läkaren

Den sändande läkaren gör en uppskattning om behovet för patientens fortsatta undersökning eller vård. När behovet har fastställts kan du be den vårdande läkaren att skriva en remiss för fortsatt undersökning eller vård till Hjärtsjukhuset. Vårdplatsen väljs alltid i samråd med den remissberedande läkaren.

Du betalar endast poliklinik- och dagvårdsavgiften

Som den offentliga sektorns patient för Hjärtsjukhuset, betalar du endast poliklinik- och vårddagsavgiften i enlighet med normal offentlig prissättning. Poliklinikavgiften är 35,30 €/ mottagningsbesök och vårddagsavgiften är 47,90 € / vårddygn.

Avgifterna är i enlighet med lagarna och förordningarna för social- och hälsovårdens kundavgifter. Behandlingarna och operationerna genererar inte övriga kostnader för patienten. Avgifterna faktureras av Birkalands sjukvårdsdistrikts kommunbolag.

Hälsovårdens kundbetalningstak

Vårddagsavgiften för korttid instansvård är 47,90€/ dag (år 2018).

Under kalenderåret för kundkostnader inom den offentliga hälsovården justeras en årlig övre gräns, dvs. ett betalningstak som år 2018 är 683 €.

När taket överskridits efter instansvård på kort tid införs en avgift på 22,50 € / dag. Kunden är ansvarig för att ta hand om uppföljningen av betalningarna och att föra vidare informationen från en vårdplats till en annan.

Rese-ersättningar

FPA betalar (oftast enligt det mest förmånliga resesättet) ersättning för resor till sjukhus eller rehabilitering. För användning av taxi bör kunden ha vårdinstansens redogörelse för dess nödvändighet. I bristfälliga trafikomständigheter där taxi använts, är patienten ansvarig att redovisa till FPA vid ansökning av rese-ersättning.

Sjukdagspenning

Sjukdagspenning ersätter förvärvsförluster från under ett år. Sjukdagspenning hämtas med läkarintyg som den sökande förmedlar till antingen arbetsgivaren eller till FPA; FPA behöver vid sidan om intygen också en skild ansökan för sjukdagspenning. Mer info gällande sjuktidens socialförsäkring fås från avdelningens socialarbetare samt bl.a. från FPA och fackförbundens arbetslöshetskassa.

Hemtjänster som stöd för återhämtningen

Hemtjänsterna som ordnas av kommunen inköps på begäran, och ytterligare hemtjänster erbjuds av många privata tjänsteproducenter och föreningar. Vid behov kan ni vara i kontakt med avdelningens socialarbetare eller även direkt med tjänsteproducenten.

Läkemedelskostnader

Många hjärtmediciner hör till den s.k. lägre specialersättningsklassen, som år 2014 är 65 procent av priset på läkemedlen. Rätten till specialersättningen hämtas från läkaren, som skriver ett B-utlåtande, och kunden bör föra den till FPA eller arbetsplatsen sjukvårdskassa.